Artikel 1.
Dit reglement geldt voor het gehele haventerrein be­staande uit de haven, de bijbehorende (parkeer) terrei­nen en de zich daar bevindende gebouwen.

Artikel 2.
Een ieder die zich op haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant of havenmeester op te volgen.

Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zinde­lijkheid te be­trachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op het haventerrein is het niet toegestaan:
a. hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van de havenex­ploitant of havenmeester gehouden bijeenkom­sten);
b. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstof­fen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen;
c. honden los te laten lopen;
d. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s;
e. behoudens met toestemming van de havenex­ploitant of havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaat­sen;
f. behoudens toestemming van de havenexploitant of havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
g. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te va­ren, de maximum snelheid is 5 km per uur;
h. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten, met verschil in water­standen dient bij het vastleggen rekening te worden gehouden;
i. behoudens toestemming van de havenexploitant of havenmeester op het haventerrein open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te gebruiken;
j. eigendommen buiten het vaartuig op het haven­terrein onbeheerd te laten, steigers te blokkeren of als opslagplaats te gebruiken;
k. in de haven te zwemmen
l. behoudens toestemming van de havenexploitant of havenmeester, in het zich op het haventerrein be­vindende vaartuig te overnachten dan wel dit vaar­tuig als woon en/of verblijf­plaats te kiezen.
m. het gieren en klapperen van zeilen, staand- en lopend wand van binnen de inrichting aanwezige schepen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
n. zonder toestemming van de havenexploitant fenders, tapijt e.d. aan de steigers en/of palen te bevestigen.

Overtreding van de onder a tot en met n van dit artikel genoemde verboden, geeft de havenex­ploitant/haven­meester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich daar bevin­dende gebouwen te ontzeggen.

Artikel 4.
Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3b dient men overleg te plegen met de havenexploitant of havenmeester. Ingeval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3b is de havenexploitant en/of havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de veront­reinigingstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5.
a. De havenexploitant is niet aansprakelijk voor scha­de van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toege­bracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toere­kenbare tekortkoming.
b. Het vaartuig wordt niet vanwege Marina Monnicken­dam tegen brand- of andere schade verzekerd.
c. De eigenaar is aansprakelijk voor onkosten en schade veroorzaakt door zijn vaartuig en/of door toedoen van zijn personeel of gasten. Schade toe­gebracht aan andere schepen dient direct gemeld te worden op het havenkantoor.

Artikel 6.
a. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenexploitant of havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of op een ander door de havenexploitant aanvaarde wijze, in kennis te stel­len.
b. Bij verkoop van het vaartuig kan de ligplaats nooit mee verkocht worden. De nieuwe eigenaar zal zich ter verkrijging van een ligplaats tot het havenkan­toor dienen te wenden.

Artikel 7.
Tijdens de (overdekte) winterstallingperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk toestemming van de havenexploitant/havenmeester:
a. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken;
b. de (scheeps-)verwarming te gebruiken;
c. accu’s aangekoppeld te laten;
d. werkzaamheden aan of in het vaartuig in stalling te verrichten;
e. steunen weg te nemen of te verplaatsen;
f.  aan het schip werkzaamheden te verrichten zonder zodanige voorzieningen aangebracht te hebben, dat vrij komende afvalstoffen en vloeistoffen niet op of in de bodem kunnen geraken.
g. werkzaamheden met behulp van schuurmachines zijn alleen toegestaan mits het schuurstof met een stofzuiger wordt afgezogen.
h. het met de hand schuren is alleen toegestaan mits het schuurstof met een stofzuiger wordt afgezogen.
i. las- en/of slijpwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als derden daarvan geen schade kunnen ondervinden en dienen pas na overleg met de havendienst plaats te vinden.
j. het afkrabben van verf is alleen toegestaan als het verfschraapsel wordt opgevangen op een grondzeil en mag niet over het terrein verwaaien.
k. alleen afvalstoffen die direct voortkomen uit het onderhoud van uw schip mag in de daarvoor bestemde plaatsen worden gedeponeerd.
l. alleen de anti-fouling die door het Ministerie van VROM is toegestaan mag op het terrein van de jachthaven worden verwerkt.
m. elke door u veroorzaakte verontreiniging op het terrein dient direct aan de havendienst te worden gemeld.
n. Buitenboordmotoren aan c.q. op het schip achter te laten. Buitenboordmotoren dienen door eigenaren van het schip verwijderd te worden en elders te worden opgeslagen.

Artikel 8.
De eigenaar van een vaartuig met ingebouwde of aan­gehangen motor is verplicht zorg te dragen dat zicht steeds een goed werkende snelblusser ter bestrijding van benzine- en oliebrand aan boord bevindt.

Artikel 9.
a. Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van havenexploitant, het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of op het vaartuig aanbren­gen van daartoe strekkende borden, mededelin­gen, aanduidingen etc.
b. Wel kunnen wij bemiddelen bij de verkoop van uw schip.

Artikel 10.
Het is niet toegestaan om derden reparaties of andere onderhoudswerkzaamheden aan het vaartuig te laten verrichten zonder de havenmeester hiervan in kennis te stellen.

Artikel 11.
Het is verplicht om bij vertrek uit de haven aan het havenkantoor te melden wanneer de vermoedelijke datum van terugkeer zal zijn. De ligplaats zal tijdens afwezigheid door bezoekende vaartuigen gebruikt mo­gen worden. Bij niet afmelden bestaat ook de mogelijk­heid dat uw ligplaats in gebruik is door een bezoekend vaartuig.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van ligplaatsen voor vaar­tuigen van toepassing. Ter kennisneming van deze algemene voorwaarden wendde men zich tot de havenexploitant of havenmeester, bij wie men een exemplaar van deze voorwaarden kan ontvangen. Het niet nakomen van de reglementen kan beëindiging van uw overeenkomst met jachthaven Marina Monnickendam tot gevolg hebben. Alle schade die direct betrekking heeft op het overtreden van onze regelgeving zal op de veroorzaker worden verhaald.

Marina Monnickendam
Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam
Telefoon +31(0)299 652595
www.marinamonnickendam.nl
info@marinamonnickendam.nl
KVK 36029574

Monnickendam, 1 maart 2019

 

keyboard_arrow_up